Cel działalności

Statutowym celem Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. jest udzielanie świadczeń medycznych w zakresie profilaktyki, leczenia, fizykoterapii, rehabilitacji i pielęgnacji – całodobowo. Placówka udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. 

Głównym celem Spółki jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

Do zadań Spółki należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych
ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń specjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez poszczególne komórki organizacyjne, w zakresie leczenia stacjonarnego całodobowego, ambulatoryjnego i diagnostyki.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: