Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Wypełniony wniosek można przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@szpitalruda.pl
  • pocztą na adres: ul. Wincentego Lipa 2, 41-703 Ruda Śląska

lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Szpitala.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jednak informacja nie może być udzielona w powyższym terminie, podmiot obowiązany do jej udzielenia powiadamia w tym terminie osobę zainteresowaną o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. ma ponieść dodatkowe koszty związane we wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej: PDF / ODF

Opublikował(a): Paweł Zera

Ostatnia zmiana: